Sham

Hazy Shamrock *1999, V. Frederiksminde Hazy Match
Sham 1999-05-14 125-3a
Sham 1999-05-14
Sham 1999-05-17 3 Tage
Sham 1999-05-17 127-7
Sham 1999-05-17 127-31
Sham 1999-05-26 ca Foto Lehmann
Sham 1999-06 133-14
Sham 1999-06 136-22a
Sham 1999-06 Wickrath Foto MaWe
Sham 1999-06 Wickrath
Sham 1999-09 Aachen Foto Haertel
Sham 1999-10-03 Galopp
Sham 2000 158-35a
Sham 2000 157-2a
Sham 2002-11-08 Dsc00012
Sham 2002-11-09 AC1 204-30a
Sham 2002-11-09 AC3 Dsc00015
Sham 2002-11-09 AC4Dsc00021
Sham 2002-11-09 AC5 204-22a
Sham 2002-11-09 AC6 204-13a