Roxy

Shamrock Bright Roxanne
StPrSt, *1993 †
Power Boy × Bright Pearl

Roxy 1993–2003

60 Bilder

Roxy 2004–2010

56 Bilder

Roxy 2011ff

34 Bilder

Cliff

Smaragaid Cliff
*2003, V. Munkholm Cobbergate
Premium Stallion USA

149 Bilder

Freddie

Smaragaid Mr Mercury
*2002, V. Nørlunds Mr Swing King

63 Bilder

Sham

Hazy Shamrock
*1999, V. Frederiksminde Hazy Match

25 Bilder

Rufio

Smaragaid Hazy Rufio
*2013, V. Frederiksminde Hazy Marvel

20 Bilder

Hanny

Smaragaid Bright Hanny
*2006, siehe separates Album

1 Bild

Rosanna

Smaragaid Bright Rosanna
*2011, siehe separates Album

2 Bilder

Sups

Bright Surprise
*1998, V. Unbekannt

36 Bilder

zCover Roxy